اثر مليحه کيانيان

اثير ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - اثير - مجسمه