اثر مليحه کيانيان

عروس تركمن ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - عروس تركمن - مجسمه

عروس تركمن ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - عروس تركمن - مجسمه

عروس تركمن ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - عروس تركمن - مجسمه

عروس تركمن ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - عروس تركمن - مجسمه

عروس تركمن ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - عروس تركمن - مجسمه

عروس تركمن ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - عروس تركمن - مجسمه