اثر مليحه کيانيان

تركمن هاى ايران ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - تركمن هاى ايران - نقش برجسته