اثر مليحه کيانيان

اطاعت ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - اطاعت - مجسمه