اثر مليحه کيانيان

دست و صورت ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - دست و صورت - مجسمه

دست و صورت ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - دست و صورت - مجسمه

دست و صورت ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - دست و صورت - مجسمه

دست و صورت ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - دست و صورت - مجسمه

دست و صورت ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - دست و صورت - مجسمه