اثر مليحه کيانيان

مادر و كودك ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - مادر و كودك - نقش برجسته

مادر و كودك ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - مادر و كودك - نقش برجسته

مادر و كودك ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - مادر و كودك - نقش برجسته