اثر مليحه کيانيان

گلدان ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - گلدان - مجسمه

گلدان ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - گلدان - مجسمه

گلدان ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - گلدان - مجسمه