اثر مليحه کيانيان

عروس ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - عروس - نقش برجسته

عروس ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - عروس - نقش برجسته

عروس ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - عروس - نقش برجسته

عروس ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - عروس - نقش برجسته