اثر مليحه کيانيان

آويز ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - آويز - نقش برجسته

آويز ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - آويز - نقش برجسته

آويز ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - آويز - نقش برجسته