اثر مليحه کيانيان

صورت ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - صورت - مجسمه