اثر مليحه کيانيان

زن ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - زن - مجسمه

زن ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - زن - مجسمه

زن ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - زن - مجسمه

زن ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - زن - مجسمه

زن ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - زن - مجسمه