اثر مليحه کيانيان

کلمپ ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - کلمپ - نقاشي سرعتي
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : بيگانه اي بر لب رودخانه ( نقاشي سرعتي )
  • جنس : رنگ روغن
  • تاريخ ساخت : 1383-2005
  • نام اثر : کلمپ ( نقاشي سرعتي )
  • جنس : رنگ روغن
  • تاريخ ساخت : 1384-2005