اثر مليحه کيانيان

کودک ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - کودک - نقاشي سرعتي