اثر مليحه کيانيان

دوستانه ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - دوستانه - نقاشي سرعتي