اثر مليحه کيانيان

موج ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - موج - نقش برجسته