اثر مليحه کيانيان

انسانها ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - انسانها - نقش برجسته