اثر مليحه کيانيان

گلها ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از رزين )

اثر مليحه كيانيان - گلها - نقش برجسته