اثر مليحه کيانيان

1 ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از رزين )

اثر مليحه كيانيان - 1 - نقش برجسته