اثر مليحه کيانيان

شاهنامه و ورزش باستانى ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - شاهنامه و ورزش باستانى - نقش برجسته

شاهنامه و ورزش باستانى ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - شاهنامه و ورزش باستانى - نقش برجسته

شاهنامه و ورزش باستانى ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - شاهنامه و ورزش باستانى - نقش برجسته

شاهنامه و ورزش باستانى ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - شاهنامه و ورزش باستانى - نقش برجسته

شاهنامه و ورزش باستانى ( عکس 5) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - شاهنامه و ورزش باستانى - نقش برجسته