اثر مليحه کيانيان

پارتيشن ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - پارتيشن - نقش برجسته

پارتيشن ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - پارتيشن - نقش برجسته

پارتيشن ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - پارتيشن - نقش برجسته

پارتيشن ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - پارتيشن - نقش برجسته

پارتيشن ( عکس 5) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - پارتيشن - نقش برجسته