اثر مليحه کيانيان

گلدان ( عکس 1) ( نقاشي برجسته - ساخته شده از انواع چسب )

اثر مليحه كيانيان - گلدان - نقاشي برجسته