اثر مليحه کيانيان

خزان ( عکس 1) ( نقاشي برجسته - ساخته شده از انواع چسب )

اثر مليحه كيانيان - خزان - نقاشي برجسته