اثر مليحه کيانيان

مهتاب ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - مهتاب - نقاشي سرعتي