اثر مليحه کيانيان

مهتاب و دريا ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - مهتاب و دريا - نقاشي سرعتي