اثر مليحه کيانيان

انفجار بزرگ(بيگ بنگ) ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - انفجار بزرگ(بيگ بنگ) - نقاشي سرعتي