اثر مليحه کيانيان

بيگانه اي بر لب رودخانه ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - بيگانه اي بر لب رودخانه - نقاشي سرعتي
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : کلمپ ( نقاشي سرعتي )
  • جنس : رنگ روغن
  • تاريخ ساخت : 1384-2005
  • نام اثر : کلمپ ( نقاشي سرعتي )
  • جنس : رنگ روغن
  • تاريخ ساخت : 1384-2005