اثر مليحه کيانيان

زن و گلدان ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - زن و گلدان - مجسمه

زن و گلدان ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - زن و گلدان - مجسمه

زن و گلدان ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - زن و گلدان - مجسمه