اثر مليحه کيانيان

جنگ رستم و خاقان چين ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - جنگ رستم و خاقان چين - نقش برجسته

جنگ رستم و خاقان چين ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - جنگ رستم و خاقان چين - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : آموزش كشتى در گود زورخانه ( نقش برجسته )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1373-1994
  • به سفارش : اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي.
  • نام اثر : باستانى كاران ( نقش برجسته )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1373-1994
  • به سفارش : اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي.