اثر مليحه کيانيان

پيکره لميده ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - پيکره لميده - مجسمه

پيکره لميده ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - پيکره لميده - مجسمه

پيکره لميده ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - پيکره لميده - مجسمه