اثر مليحه کيانيان

زن و دريا (2) ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از شن و ماسه )

اثر مليحه كيانيان - زن و دريا (2) - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : زن و دريا ( نقش برجسته )
  • جنس : شن و ماسه
  • تاريخ ساخت : 1384-2005
  • نام اثر : زن و دريا (3) ( نقش برجسته )
  • جنس : شن و ماسه
  • تاريخ ساخت : 1385-2006