اثر مليحه کيانيان

مسيح ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - مسيح - نقش برجسته

مسيح ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - مسيح - نقش برجسته

مسيح ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - مسيح - نقش برجسته

مسيح ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - مسيح - نقش برجسته

مسيح ( عکس 5) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - مسيح - نقش برجسته