اثر مليحه کيانيان

باغ انگور ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - باغ انگور - نقش برجسته

باغ انگور ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - باغ انگور - نقش برجسته