اثر مليحه کيانيان

قرمز ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - قرمز - نقاشي سرعتي