اثر مليحه کيانيان

گلهاي آفتاب گردان ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - گلهاي آفتاب گردان - نقاشي سرعتي