اثر مليحه کيانيان

رستم ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - رستم - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

 • نام اثر : زال و رودابه ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1376-1997
 • نام اثر : ضحاک مار به دوش ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1376-1997
 • نام اثر : ديو سفيد ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1376-1997
 • نام اثر : هفت خوان رستم ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1376-1997
 • نام اثر : بزم کيکاووس ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1376-1997