اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه