اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از بتن )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه