اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه