اثر مليحه کيانيان

مادر و فرزند ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - مادر و فرزند - نقش برجسته

مادر و فرزند ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - مادر و فرزند - نقش برجسته

مادر و فرزند ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - مادر و فرزند - نقش برجسته

مادر و فرزند ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - مادر و فرزند - نقش برجسته