اثر مليحه کيانيان

کاشي ( عکس 1) ( کاشي - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - کاشي - کاشي
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : کاشي ( کاشي )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1382-2003
  • نام اثر : کاشي ( کاشي )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1382-2003