اثر مليحه کيانيان

غرور ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - غرور - نقش برجسته

غرور ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - غرور - نقش برجسته