اثر مليحه کيانيان

اسب ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - اسب - مجسمه

اسب ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - اسب - مجسمه

اسب ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - اسب - مجسمه