اثر مليحه کيانيان

پدرم ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از مداد کنته )

اثر مليحه كيانيان - پدرم - نقاشي