اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - نقش برجسته