اثر مليحه کيانيان

بيد مجنون ( عکس 1) ( نقاشي برجسته - ساخته شده از انواع چسب )

اثر مليحه كيانيان - بيد مجنون - نقاشي برجسته

بيد مجنون ( عکس 2) ( نقاشي برجسته - ساخته شده از انواع چسب )

اثر مليحه كيانيان - بيد مجنون - نقاشي برجسته