اثر مليحه کيانيان

زن و دريا ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از رزين )

اثر مليحه كيانيان - زن و دريا - نقش برجسته

زن و دريا ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از رزين )

اثر مليحه كيانيان - زن و دريا - نقش برجسته