اثر مليحه کيانيان

طلوع ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - طلوع - نقش برجسته

طلوع ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - طلوع - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : فيگور ( نقش برجسته )
  • جنس : كلاژ مواد
  • تاريخ ساخت : 1384-2005