اثر مليحه کيانيان

فيگور ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - فيگور - نقش برجسته

فيگور ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - فيگور - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : طلوع ( نقش برجسته )
  • جنس : كلاژ مواد
  • تاريخ ساخت : 1384-2005