اثر مليحه کيانيان

نقشهاي ايراني ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - نقشهاي ايراني - نقش برجسته

نقشهاي ايراني ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - نقشهاي ايراني - نقش برجسته