اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از رزين )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - نقش برجسته

بي نام ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از رزين )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : بي نام ( نقش برجسته )
  • جنس : رزين
  • تاريخ ساخت : 1383-2004